Dr. Mohan P.T

ഉത്തേജനം ലൈംഗീകത അയിത്തം കല്‍പ്പിച്ച്‌ അകറ്റി നിര്‍ത്തേണ്ട ഒന്നല്ല. ചില മൃഗങ്ങളില്‍ ചില കാലകങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ്‌ ലൈംഗീക വേഴ്‌ച നടത്തുന്നത്‌. പശു, പട്ടി എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌. എന്നാല്‍ മനു ഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച്‌ അങ്ങിനെ ഒരു കലയളവ്‌ ക്ലിപ്‌തപ്പെടുത്തി യി ട്ടി ല്ല . മനുഷ്യന്‌ ലൈഗീക വേഴ്‌ച്‌ക്ക്‌ കാലമോ സമയമോ ക്ലിപ്‌ത പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വീര്‍ രാത്രി കലങ്ങ ളിലെ സംഭോഗത്തിനു തന്നെയാണ്‌ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌. kiss ലൈംഗീക വിഷയങ്ങള്‍ ഇന്നും പലര്‍ക്കും അറുപ്പും വെറുപ്പും ഉള വാക്കുന്നുണ്ട്‌. എന്റെ പല കേസ്സുകളിലും ഇത്തരം കേസ്സുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്‌.

ചില പുരുഷന്മാര്‍ക്ക്‌ ഏകദേശം മരണാവസനത്തോളം തന്നെ കാമാസക്തിയും, ഉദ്ധാരണശേഷിയും കാണാറുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ചില പുരുഷന്മാരില്‍ 50 വയസ്സിനോടടുത്ത്‌ ഉദ്ധാരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും വിഷയത്തിനോടുള്ള താല്‍പര്യത്തിന്‌ ഒട്ടും കുറവുണ്ടാവില്ല. എന്നാല്‍ ഇന്ന്‌ ചില യുവാക്കളില്‍ ഭക്ഷണരീതികൊണ്ടോ മറ്റോ ഉദ്ധാരണ ശേഷിക്കുറവ്‌ കണ്ടു വരുന്നു. യുവാക്കളുടെ മുഷ്ടി മൈഥുനം കൊണ്ട്‌ അവരുടെ ലിംഗ ത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത്‌ ശക്തിയായി വന്നടിക്കുന്നതുകൊണ്ട്‌ ആ ഭാഗത്തെ ഞരമ്പുക ള്‍ക്ക്‌ ക്ഷതം സംഭവിക്കുക മൂലം ഉദ്ധാരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പൈറുണ്ട്‌. ലൈംഗീക സംഭോഗത്തിനു മുമ്പ്‌ സ്‌ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍ ശരിയായ രീതി ക്രീഢകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. രതിമൂര്‍ഛ എത്തി കഴിഞ്ഞാല്‍ പി ന്നെ പുരുഷന്മര്‍ തിരിഞ്ഞു കടിക്കുന്നു എന്ന പരാതികളും ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടു ണ്ട്‌. മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളെപ്പോലെ ഈ വിഷയവും സ്‌ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍ പരസ്‌പരം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും, ശരിയായി പ്രതികരി ക്കുകയും വേണം. ഭക്ഷണത്തിന്‌ രുചികുറഞ്ഞാല്‍ പരസ്‌പരം കുറ്റ പ്പെടുത്തുന്നില്ലേ? സാ രിയും സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങളുംമറ്റും ആവശ്യ പ്പെടുന്നില്ല? ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ലൈംഗീകതയും കാ ണേണ്ടതുള്ളൂ.

ഈ വിഷയ ത്തില്‍ ചില സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക്‌ അറപ്പുള്ളതാ യി കണ്ടു വരുന്നു. സ്വന്തം ശരീരഭാഗങ്ങളില്‍ ചിലതിനെ നല്ലതും മ റ്റു ചിലതിനെ ചീത്തയും ആയി കരുതേണ്ടതുണ്ടോ? ആരാണ്‌ നമു ക്ക്‌ ഈ തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കിത്‌? അത്‌ നമുക്ക്‌ തിരുത്താനകുമോ? പുരുഷന്മാര്‍ക്ക്‌ ഉത്തേജനം വളരേ വേഗത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നു. അതി നെ തുടര്‍ന്ന്‌ ലിംഗം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ലിംഗം സാധാരണ ലിംഗത്തേക്കാള്‍ അല്‍പം വലിപ്പ വിത്യാസം കാണും. സംഭോഗത്തിന്‌ ലിംഗത്തിന്റ വലിപ്പ വ്യത്യസത്തിന്‌ അത്ര പ്രാധാന്യം കാണേണ്ടതില്ല. സമര്‍ത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാശ്രയിച്ചായി രിക്കും ഇണകളുടെ രതിമൂര്‍ഛയുടെ വിജയം. കാമോദ്ദീപന സമയത്ത്‌ ലിംഗത്തിന്റെ കോശങ്ങളിലേക്ക്‌ രക്തം തിങ്ങി നിറയുന്നു. തന്മൂലം പുരുഷ ലിംഗം ശക്തിയായി തുടിച്ച്‌ ഉദ്ധരിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു. ഈ സമ യത്ത്‌ പുരുഷന്റെ വൃഷ്‌ണങ്ങള്‍ അല്‍പ്‌ം വ ലുതായി ഉരുണ്ട്‌ വൃ ഷ്‌ണ സഞ്ചിയില്‍ നിന്ന്‌ അല്‌പം മുകളിലോട്ട്‌ പൊങ്ങുന്നു. തന്മൂലം വൃഷ്‌ണ സഞ്ചി ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം ഏകദേശം 60% പുരുഷന്മാരുടെ മുലഞെട്ടുകള്‍ വികസിക്കുന്നു. ശുക്ലം പുറത്തേക്ക്‌ ഒഴുകുന്നതിനു വേണ്ടി മൂത്ര നാളി വികസിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലുണ്ടാകു ന്ന ബയോളജിക്കല്‍ രാസമാറ്റത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ്‌ ഇത്ത രം സംഭവങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്‌. പുരുഷന്റെ മൃദുലമായ സ്‌പര്‍ശനവും, തലോടലും സ്‌ത്രീയെ ഉ ത്തേ ജിപ്പിക്കുകയും, വികാരഭരിതയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെവി, കയ്യ്‌, കാല്‍ തുടങ്ങിയവ സാവകാശത്തിലേ സ്‌ത്രീകളുടെ ഗുഹ്യ ഭാ ഗങ്ങളില്‍ സ്‌പര്‍ശിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളൂ. ക്ലിട്ടോരിയസ്സ്‌ എന്ന സ്‌ത്രീ കളുടെ ഭഗം അതിലോലമാണ്‌. അവിടെ മൃദുവായി സ്‌പര്‍ശി ക്കുന്നതുമൂലം സ്‌ത്രീ വളരെ പെട്ടെന്ന്‌ ഉത്തേജിതയാകുന്നു. ലൈഗീക മരവിപ്പുള്ള ഇത്തരം സ്‌ത്രീകളെ ഇവിടെ സ്‌പര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട്‌ വി കാരഭരിതയാക്കാം.

ഇന്ന്‌ വിപണിയില്‍ വൈബ്രേറ്റര്‍ എന്ന ഉപകരണം വാങ്ങിക്കുവനാകും. ഈ ഉപകരണം ക്ലിട്ടോരിയസ്സിന്റെ ഭാഗത്ത്‌ വെച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ പെട്ടെന്ന് വികരം കൊണ്ട്‌ ഉത്തേജിതയാകും. സ്‌ത്രീ ഉത്തേജിതയാകുമ്പോള്‍ അവരുടെ യോനീ ദ്വാരത്തിന്റെ വശങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ ഒരു തരം കൊഴുത്ത ദ്രാവകം ഊറി വരുന്നു. യോനി എന്നല്‍ പ്രാണന്‍ എന്നാണര്‍ത്ഥം. പുരുഷ ലിംഗം എളുപ്പ ത്തില്‍ യോനി ദ്വാരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിത്‌ ഈ കൊഴുത്ത ദ്രാവകം . യോനി ദ്വാരത്തിനു മുകളിലാണ്‌ സ്‌ത്രീയുടെ മൂത്രനാളി. ഉത്തേജന വേളയില്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ മുലകള്‍ക്ക്‌ വലി പ്പം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. മുലക്ക ണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള ഇരുണ്ട ഭാഗവും അ വിടെയുള്ള ഞരമ്പുക ളുംക്കൂടി വികസിക്കുന്നു. യോനീ ദ്വാരത്തി ന്റെ വലിപ്പം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഗര്‍ഭപാത്രം ചുരുങ്ങുക യും വികസിക്കുകയും മുകളിലേ ക്ക്‌ കയ റുകയും ചെയ്യന്നു. Labia Majora പൊങ്ങി വന്ന്‌ നിരപ്പാകുന്നു. Labia minora രക്തം വന്ന്‌ നിറ യുകയും, വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലിട്ടോറിയസ്സ്‌ വലിപ്പം വെ യ്‌ക്കുന്നു. ഗൂഹ്യ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്‌ രക്തം തള്ളികയറുന്നു. ഈ സമ യം സ്‌ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ശരീര പേശികള്‍ വലിഞ്ഞു മുറുകുക യും, ശ്വസന നിരക്കും, രക്ത സമ്മര്‍ദ്ദവും, ഹൃദയ മിടിപ്പവും കൂടു കയും ചെയ്യുന്നു. പല വിധ സംഭോഗ രീതികള്‍ ഉണ്ടല്ലോ. അവ വിസ്‌താരഭയത്താല്‍ ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നതല്ല. അത്‌ പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ സുലഭമാണ്‌. അതിന്റെ ന്യൂനതകളും ഗുണങ്ങളും ഇവിടെ പരമാര്‍ശിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു ലേഖന പരമ്പരയല്ല ഞാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്‌.

You May Also Like

പുരുഷനെ എങ്ങനെ തൊട്ടാലാണ് അടിപൊളി രതിമൂർച്ഛ കിട്ടുന്നത്

സെക്‌സില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂട്ടുകാരും മറ്റും പറഞ്ഞു തന്നെ അറിവുണ്ടാകും. എന്നാല്‍, സ്ത്രീകള്‍ക്കു അവനു…

ലൈംഗിക വികാരം കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ചില പ്രധാന അടയാളങ്ങൾ

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികവും വൈകാരികവുമായ ചായ്‌വുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൗതുകകരമായ ഒരു ശ്രമമായിരിക്കും. ചില…

എന്തിനാണ് കാമുകിയോട് പ്രേമം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ, പ്രൊപ്പോസൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ കാമുകൻമാർ മുട്ടു കുത്തുന്നത് ?

എന്തിനാണ് കാമുകിയോട് പ്രേമം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ, വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കാമുകൻമാർ മുട്ടു കുത്തുന്നത്?…

ഏത് പൊസിഷനില്‍ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുക ?

സ്ത്രീകള്‍ സെക്‌സ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷേ, ഇവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സെക്‌സ് പൊസിഷനുകളേതാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?…