സംവിധായകന് ‘അഡ്ജസ്റ്റ്’ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു

0
451

സംവിധായകന് ‘അഡ്ജസ്റ്റ്’ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു : കനി കുസൃതി , വീഡിയോ കാണാം