കൗമാര മനസ്സിലെ കാട്ടുതീ

200

കൗമാര മനസ്സിലെ കാട്ടുതീ , മനുഷ്യൻ മറന്നുപോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയാണ് ആൽബർട്ടിന്റെ രാത്രികൾ എന്ന ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം.ഷോർട്ട് ഫിലിം വീഡിയോ കാണാം