സ്വാമിക്ക് നേരിട്ട് മുലപ്പാൽ കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്നു ചേരും

553

തമിഴ് നാട്ടിലെ മുലപ്പാൽ സ്വാമിജി കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വാമിക്ക് നേരിട്ട് മുലപ്പാൽ കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്നു ചേരും തമിഴ്നാട്ടിലെ വൻ മുലപ്പാൽ വരൾച്ചാ ക്ഷാമം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്തിയ സ്വാമിക്ക് പാൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർ പെട്ടന്ന് മടിച്ചോ മാറിയോ നിൽക്കാതെ കടന്നു വരു

Advertisements