പോസ്റ്റ് കടപ്പാട് Lakshmanan TP, Anil Kuriyathi

കറൻറ്.. പോയി ..
ശോ… ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ് …
ഇത് എത്രാമത് തവണയാണ് ഇങ്ങനെ
മിന്നുകയും … പോവുകയും … ചെയ്യുന്നത്

എന്ത് കൊണ്ട്?ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ?

ഇത് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കൺസ്യൂമർക്ക്
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുമോ ?

എപ്പോഴാണിത് സംഭവിക്കുന്നത് ?

നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന്
ആരംഭിച്ച് … വിവിധ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന 11 KV ലൈനുകളിൽ തകരാറ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്.

Short circuit :
എന്തെങ്കിലും കൊമ്പ് – രണ്ട് ലൈനുകൾക്ക് ഇടയിൽ വീണാൽ – ലൈൻ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ലൈൻ Short
ആകുന്നു –

Earth fault:
ഏതെങ്കിലും ഒരു മരക്കൊമ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം ലൈനിനും. – മറ്റേ ഭാഗം പോസ്റ്റ് – അല്ലെങ്കിൽ
പോസ്റ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും ലോഹ ഭാഗത്തിനോ… അതോ ഭൂമിയിലേക്കോ …
ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ?
ലൈൻ Earth ആകുന്നു –
( ഭൂ സമ്പർക്കനത്തിൽ വരുന്നു. )

ഇൻസുലേറ്ററിനും കമ്പിക്കും ഇടയിൽ
എലിയുടെ വാൽ കുടുങ്ങുക, ഇൻസുലേറ്ററിൽ നേരിയ വിള്ളൽ – ദ്വാരം – കീറൽ – പോറൽ പ എന്നിവ ഉണ്ടാവുക ( കാലപ്പഴക്കം കാരണം ) ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോവുക ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വന്നാലും ലൈൻ Earth ആകുന്നു.

Line trip ആകുന്നു. ?

11 K V ലൈൻ – Earth ആവുകയോ ?
Short ആവുകയോ ചെയ്താൽ
സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് – റിലേ – ട്രിപ്പ് ആവുകയും ലൈൻ സ്വയം ഓഫാവുകയും
ചെയ്യുന്നു.

Test charging:
ഇങ്ങനെ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 11 കെ.വി. ലൈൻ ട്രിപ്പ് ആയാൽ ഒരു 3 മിനുട്ടിന് ശേഷം ലൈൻ ഒന്നുകൂടി ഓണാക്കി നോക്കും…??
( test charging )

Test charging:
ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ , അതായത് , ലൈനിൽ
വീണ മരക്കമ്പ് / ഓലമടൽ കത്തി താഴെ വീണുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ഓണായി നില നിൽക്കും… ഭാഗ്യം.? ചെറിയ ഇടവേളയിൽ ഒന്നോ രണ്ടൊ തവണ ഇങ്ങനെ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം ലൈൻ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈൻ faulty ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു –

Faulty declaration :

രണ്ടാമത് ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ
( test charge ചെയ്തപ്പോൾ ) ലൈൻ
നിന്നില്ലെങ്കിൽ – സബ് സ്റ്റേഷൻ
ഈ 11 കെ.വി. ലൈനിനെ “ഫാൾട്ടി ”
ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് – ആ 11 K V ലൈൻ കടന്ന് പോകുന്ന സെക്ഷൻ ഓഫീസിനെ ഫോൺ വഴി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ലൈൻ ഫാൾട്ടി ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു –
പിന്നെ പ്രസ്തുത സെക്ഷനുകളെ ടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് Fault നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് ?

11 KV ലൈൻ :

സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു 11 KV ലൈൻ – ചിലപ്പോൾ 10 മുതൽ 20 KM വരെ നീളത്തിൽ – രണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നുണ്ടാകാം…

പ്രധാന റോഡ് വഴി പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന ലൈനിൽ നിന്ന് ( 11 KV ഫീഡറിൽ നിന്ന് )പല ബ്രാഞ്ച് റോഡിലേക്ക് – 500 mtr മുതൽ മൂന്നോ – നാലോ കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള – പല ബ്രാഞ്ച് ലൈനുകൾ – ബിറ്റ് ലൈനുകൾ ( Spure Line ) നിർമ്മിച്ചിരിക്കും –
ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ ആരംഭികുന്ന സ്ഥലത്ത് – പ്രധാന ലൈനിൽ നിന്ന് – ബ്രാഞ്ച് ലൈനിലേക്ക് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്വിച്ച് ( AB – Switch ) ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും.

പലപ്പോഴും മരത്തിൽ നിന്ന് നിയമാനുസ്രുത പാലിക്കേണ്ടുന്ന അകലം പാലിക്കാതെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന – ഓവർ ഹെഡ് –
open conductor line കൊണ്ട് – ഉള്ളതുമായിരിക്കും’

Line Patrol ( ലൈൻ പട്രോൾ ):

11 KV Line ഫാൾട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ട്
സെക്ഷനിൽ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ – ഓഫീസിൽ ആ സമയത്ത് ലഭ്യമായ ടീം – ഒരു ജീപ്പിലോ മറ്റോ ലൈൻ പട്രോളിനിറങ്ങുന്നു. :
അതായത് ഫാൾട്ടിയായ… ലൈനിൽ ഫാൾട്ട് ….. തിരഞ്ഞിറങ്ങുന്നു…

Line Short ആണെങ്കിൽ – കുറച്ച്
എളുപ്പമുണ്ട്… ലൈനിന് കുറുകെ വീണ കമ്പ് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ?
എന്നാൽ Earth fault ആണെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുക വലിയ കഠിനവുമാണ്.

പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ – മതിയായ തെളിച്ച മോ വെളിച്ചമോ കൂടി ഇല്ലാതെയായിരിക്കും
ഈ ലൈൻ പട്രോളിംഗിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നടക്കുന്നത് ?

Trial & Error – Operation ?

ലൈൻ പട്രോളിംഗിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ Fault കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ?

ആദ്യം തന്നെ…
സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ലൈൻ വരുന്ന ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് – തൊട്ട് മുമ്പിൽ –
ഉള്ള സെക്ഷനുമായി 11 Kv ലൈനിന്റെ
അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള
ബോർഡർ ലൈൻ എ. ബി. സ്വിച്ച് തുറന്ന ശേഷം – സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് – ലൈൻ ടെസ്റ്റ് ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്നു – ലൈനിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു?

അങ്ങിനെ ടെസ്റ്റ് ചാർജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ലൈൻ നിന്നില്ലെങ്കിൽ – fault – തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള സെക്ഷൻ പരിധിയിലാണ്
എന്ന് അർത്ഥം. – ലൈൻ നിന്നാൽ – fault ഈ സെക്ഷൻ പരിധിയിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല – ആ ബോർഡർ വരെ സപ്ലൈ പുന:സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു …

അങ്ങിനെ ബോർഡർ വരെ ലൈൻ –
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ – സെക്ഷൻ – പരിധിയിൽ
ഏതാനും ബ്രാഞ്ചു ലൈനുകളിലേക്കുള്ള
AB Switch തുറന്ന് വെച്ച ശേഷം മെയിൻ റോഡിലേക്കുള്ള ലൈൻ – സബ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് – ടെസ്റ്റ് ചാർജ്ജ് – ചെയ്യുന്നു..

ലൈൻ നിന്നില്ലെങ്കിൽ – fault ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടെന്നും – ലൈൻ – നിന്നാൽ fault ഇതിന് ശേഷമാണെന്നും അനുമാനിക്കുന്നു –

ഇങ്ങനെ… മുഴുൻ നീളത്തിലും മെയിൻ ഫീഡർ നില നിർത്തിയ ശേഷം
( ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം )നേരത്തെ തുറന്ന് വെച്ച ഓരോ ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ AB Switch കളും close ചെയ്ത് കൊണ്ട് – മുഴുവൻ ഫീഡറും ലൈനിലെടുക്കുന്നു –

ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചും മെയിനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ – ആ ബ്രാഞ്ച് ലൈനിൽ ഫാൾട്ട് നില നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ – വീണ്ടും മുഴുവൻ ഫീഡറും ട്രിപ്പാകുന്നു –

അങ്ങിനെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് ലൈനിലേക്ക് കറന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം feeder Trip ആവുകയാണെങ്കിൽ
ആ ബ്രാഞ്ച് തുറന്ന് വെച്ച ശേഷം
ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വീണ്ടും ചാർജ്ജ് ചെയ്ത് കറന്റ് നില നിർത്തുന്നു –

മിന്നിക്കളി:

ഇങ്ങനെ നിരവധി തവണ trial & error
operation ( പരീക്ഷണവും – പിശകും – പ്രവർത്തനം ) നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ
ചിലപ്പോൾ faultly ആയ ഒരു 11. KV ലൈൻ പൂർണ്ണമായി ലൈനിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ…

ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ test charge
ചെയ്യുന്ന സമയത്തും – ലൈൻ നിൽക്കാതെ വരുന്ന ഒരോ ചാർജിംഗ് സമയത്തും –
ഒരു ഓണും – ഒരു ഓഫും ഉണ്ടാകുന്നു –
കറന്റ് വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നു –
അഥവാ … കറന്റ് മിന്നിക്കളിക്കുന്നു –

പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു Trial & Error operation ലൂടെയാണ് വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ‘ അല്ലാതെ ഫാൾട്ടിന്റ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള യാതൊരു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും ലഭ്യമല്ല.
………………………………………………….

ഇതിൽ ഉപഭോക്താവിന് എന്തെങ്കിലും
സഹായം ചെയ്യാനാവുമോ ?

ഓരോ ഓപ്പറേഷഷനിലും – അതായത് – ഓരോ തവണ കറന്റ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ – ലൈനിൽ വലിയ ശബ്ദവും – സ്പാർക്കിംഗ് ഉം
ഉണ്ടാകുന്നതാണ് –
ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ലൈനിൽ മരം / അഥവാ … എന്തെങ്കിലും വസ്തു ലൈനിൽ വീണു കിടക്കുന്നത് – ചിലരുടെയെങ്കിലും ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും –

……………………………………………………………..
we are eagerly waiting for your call
ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ ആ വിളിക്കായി
കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു
……………………………………………

അത്തരം ഒരു വിവരം ?

അതായത് ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും വീണു കിടക്കുന്ന വിവരം – അഥവാ –
കറൻറ് പോകുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ?

ആ വിവരത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ?

– …………………………………………….
അങ്ങിനെ ഒരു വിവരം
ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ?
………………………………………. ……..
ഞങ്ങൾ ഓടി… അവിടെ … വന്ന് …. ആ… fault നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ മുഴുവൻ ലൈൻ ചാർജ്ജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു …

ലൈൻ പട്രോൾ – അധ്വാനം – സമയ നഷ്ടം
നിരവധി തവണ കറന്റ് വന്നും പോയും – ഉള്ള അവസ്ഥ ഒക്കെ … ഒഴിവാകാമായിരുന്നു … ആ ഒരു കോൾ കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ?

വിളിക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ
കാത്തിരിക്കുന്നു – ആ ഫോൺ വിളി കേൾക്കാനായി
ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ?? !! ??

ഒന്ന് വിളിച്ച് … പറയൂ….
ഒരു വിളിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

Advertisements
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം പോർട്ടൽ. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളും കമന്റുകളും ബൂലോകത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല.അവയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്.