അച്ഛന്റെ കുർബാന കണ്ടുപേടിച്ച സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

300

ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത വിശുദ്ധരുമെല്ലാം അരങ്ങുവാഴുന്ന ആത്മീയ കച്ചവടക്കാരുടെ പൊയ്‌മുഖങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തനരംഗത്തെ അതികായൻ ശ്രീ മാത്യു സാമുവലുമായി ശ്രീ ജോർജ്ജ് മൂലേച്ചാലിൽ നടത്തിയ അഭിമുഖം – ആത്മീയവ്യാപാരത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ !

അച്ഛന്റെ കുർബാന കണ്ടുപേടിച്ച സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ