ഭാര്യമാരെ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന വൈഫ് സ്വാപ്പിങ് സംഘത്തിൽ മലയാളികളും ?

1869

ഗോവയിൽ ഭാര്യമാരെ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന വൈഫ് സ്വാപ്പിങ് സംഘത്തിൽ മലയാളികളും ? മനുഷ്യൻ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വഴിവിട്ട പ്രവർത്തനവും ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒരുപക്ഷെ മൃഗങ്ങളെ പോലും നാണിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ആണ് സംസ്കാരസമ്പന്നർ എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന ഇരുകാലികൾ ചെയുന്നത്. ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിപരം അഥവാ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഷകൊണ്ട് അനുവദനീയം ആണ് എന്നതാണ് ചില ഉത്തമ പുരോഗമനവാദികളുടെ ഭാഷ്യം. റേപ്പ് പോലും പ്രകൃതിപരമാണ് എന്നതാണ് സത്യം. എന്നാൽ സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികതയെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു എതിർക്കുന്ന പലരും പ്രകൃതിപരമായതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ ? ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് ‘വൈഫ് സ്വാപ്പിങ് ‘. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറപ്പ് തോന്നിയേക്കാം. കൂട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ പരസ്പരം വാച്ചുമാറുന്ന രീതി. ഇതിനെ ഹസ്ബൻഡ് സ്വാപ്പിങ് എന്നുവേണമെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് . മേരാനാം ഷാജി എന്ന സിനിമയിൽ ഈ വിഷയം ഒരു പ്രധാന സംഭവമായി വന്നുപോകുന്നുണ്ട്. മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും ഈ ലോകത്തു നടക്കുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ വയ്പ്പ്. ഇപ്പോഴിതാ വൈഫ് സ്വാപ്പിങ് സംഘത്തിൽ മലയാളികളും .ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ