വിവിധതരം ജീവികളിലെ ഗര്‍ഭധാരണം ചിത്രങ്ങളില്‍

282

pregnancy among different types of animals

ഒരു ജീവിയുടെ ജീവന്‍റെ തുടിപ്പ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത് അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലാണ് . ഓരോ ജീവിക്കും അതിന്റെ ഗര്‍ഭകാലം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും . അങ്ങനെ ചില ജീവികളുടെ ഗര്‍ഭകാലം 4D സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് പകര്‍ത്തിയ ചില ചിത്രങ്ങളിലുടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം

1- ചിഹുഹ (ഒരു തരം പട്ടി )

2- ചീറ്റ 

3- പട്ടി 

4- ഡോള്‍ഫിന്‍ 

5- ആന 

005

6- സ്രാവ് 

7- പെന്‍ഗ്വിന്‍ 

8- ഹിമകരടി 

9- കൊമ്പന്‍ സ്രാവ് 

10-പാമ്പ്‌

Advertisements