ഈ കാഴ്ചകള്‍ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ നിന്നും മായില്ല !

221

humanity boolokam

നല്ല മനുഷ്യന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്ലതേ വരുത്തു എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിനെ അന്വര്‍ത്ഥമാക്കുന്ന ചില മുഹൂര്‍ ത്തങ്ങള്‍ . ഇവ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളില്‍ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ മനസാന്നിധ്യം നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Advertisements