ഈ കാഴ്ചകള്‍ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ നിന്നും മായില്ല !

234

humanity boolokam

നല്ല മനുഷ്യന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്ലതേ വരുത്തു എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിനെ അന്വര്‍ത്ഥമാക്കുന്ന ചില മുഹൂര്‍ ത്തങ്ങള്‍ . ഇവ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളില്‍ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ മനസാന്നിധ്യം നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.