സ്ത്രീകൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ആകാശത്തിന് സുഷിരങ്ങൾ വീഴുന്നു

0
954

Rafeeque Mohamed (ട്രോൾ പോസ്റ്റ് )

അസ്സലാമു അലൈക്കും, പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെയും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുന്നതിരെയും നമ്മുടെ മഹാനവർകൾമാരായ ഉസ്താദ്മാർ സ്ത്രീകളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. എന്നാൽ മഹാനവർകൾമാരുടെ ഉപദേശത്തിലെ ശാസ്ത്രീയമായ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ പുത്തൻവാദക്കാരും കമ്മീനിഷ്ട്കാരും അവിശ്വാസികളുമെല്ലാം മഹാനവർകൾമാരെ അതിനിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ആകാശത്തിന് സുഷിരങ്ങൾ വീഴുകയും അതുവഴി അതി തീവ്രമായ കോസ്മിക്ക് രശ്മികൾ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം പ്രത്യുൽപ്പാദന ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ അവസ്ഥ സ്ത്രീകൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മഹാനവർകൾമാർക്കെതിരെ തിരിയുന്നതിന് പകരം ശാസ്ത്രം ശരിയായി പഠിച്ചിട്ട് വിമർസിക്കൂ എന്ന് മാത്രമേ ഇത്തരക്കാരോട് പറയാനുള്ളൂ. ചിന്തിക്കുന്നവന് ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ട്. മഹാനവർകൾമാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെയെല്ലാം കോസ്മിക്ക് രസ്മികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടുത്തുമാറാകട്ടെ.

Advertisements