അണ്ഡം സ്ഥിരമാണ്, ബീജം ചലനവും, അതുകൊണ്ടാകാം സ്ത്രീ സ്ഥിരജീവിതവും പുരുഷൻ നാടോടി ജീവിതവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്

315

Rajesh Kizhisseri Rajesh

ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷനോടൊത്തുള്ള സ്ഥിര ജീവിതമാണ്. നാടോടി ജീവിതം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതിന്റെ കാരണം അണ്ഡത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. സ്ഥിരമാണത്. ചലന ശേഷിയില്ല. അതേസമയം സഞ്ചാരീഭാവമാണ് പുംബീജത്തിന്റേത്.നാടോടിയായ പുംബീജത്തെ അണ്ഡം തടവറയിലാക്കി വെയ്ക്കുന്നതിന്റെ പേരുകളാണ് വിവാഹം, കുടുംബം, നാട്, രാജ്യം, കൃഷി, വ്യവസായം, സേവനം തുടങ്ങിയവ.

പുംബീജം കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞതിനാലാണ് മറ്റ് സ്പീഷീസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യൻ സാപിയൻസ് എന്ന ഒറ്റ സ്പീഷീസിൽ ഒതുങ്ങിയത്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ അണ്ഡങ്ങളിലും ഒരൊറ്റ ജനുസിന്റെ പുംബീജ നിക്ഷേപം നടക്കുകയും അണ്ഡവാഹിയായ സ്ത്രീ തന്റെ കുട്ടികളുടെ അപ്പനെ തടവറയിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൾ മതമുണ്ടാക്കി. അവൾ മത നിയമമുണ്ടാക്കി. അവൾ സമൂഹമുണ്ടാക്കി. അവൾ രാജ്യമുണ്ടാക്കി. സ്ത്രൈണരായ പ്രവാചകർ , ദേവൻമാർ ഇവരൊക്കെ സ്ത്രീയുടെ അടിമത്ത പ്രഘോഷകരായി പിൽക്കാലത്ത് മാറിയതും അവളുടെ വിജയം. പക്ഷെ കൗശലക്കാരിയാണവൾ. ഇതൊന്നും തന്റെ നേട്ടങ്ങളാണെന്ന് ഒരിടത്തും അവൾ പറയില്ല. താൻ തോറ്റുവെന്നോ, അടിമയായി മാറ്റപ്പെട്ടുവെന്നോ പുരുഷനും തുറന്നു പറയില്ല. ഇന്നും സ്ത്രീകൾ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുകയാണ്. ഹെലനും, സീതയും, സുഭദ്രയും , ഫാത്തിമയും, ഖദീജയും, മഗ്ദലനക്കാരി മറിയവുമെല്ലാം അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നവരത്രേ ! ഒറ്റപരിഹാരമേയുള്ളൂ എല്ലാം സ്ത്രീകളെ ഏൽപിച്ച് പുരുഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക.

Why do people fall in loveഏകലോകം എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും അവൾ തന്റെ മൃദുലമേനിയും , തുടകളും , യോനിയുമുപയോഗിച്ച് പുരുഷനെ അടിമയാക്കി.അവന്റെ ചിന്തകളെല്ലാം അവളുടെ തുടയിടുക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു.അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ അവന്റെ ഭാവന കൊരുത്തപ്പെട്ടു.

ധിഷണയുടെ ചിറകുകൾ മുല ഞെട്ടുകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു.അവളുടെ മേനിയുടെ മൃദുലതയിൽ അവന്റെ സഞ്ചാരീഭാവം ഹോമിക്കപ്പെടുകയും അവൾ അവനെ കുട്ടിക്കുരങ്ങനാക്കി ചാടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.രാത്രി രാത്രികളിൽ ലിംഗത്തിലവളുടെ ഭഗശിശ്നികാ താഡനത്തിനു വേണ്ടി അവൻ അടിമയായി അധ്വാനിച്ച് കാലം കഴിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായി. എല്ലാം അവൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. അവൾ മാത്രം.