പ്രായം നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഒരുദിവസം 205 തിരക്കഥ വീതം, ശ്രീനിവാസാ തള്ളാതെ

128

Rajish Kumar – ന്റെ കുറിപ്പ്

ങ്ങള് ദയവ് ചെയ്ത് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ മാത്രം തള്ളിയാൽ മതി.കണക്ക് പറയരുത്.ചക്ക തിന്നാൽ എയ്ഡ്സ് മാറുമെന്നും അവയവ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചും എന്തും പറയാം.അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വല്യ പാടാണ്.അത് പോലല്ല കണക്ക്.താങ്കൾ ജനിച്ച അന്നു മുതൽ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ളയാളാണെന്നും മുലപ്പാലിന് മുന്നെ തന്നെ തിരക്കഥ വായിക്കാൻ തുടങ്ങീന്നും ഞങ്ങൾ കണക്ക് കാര് ആദ്യം Assume ചെയ്യട്ടെ…ഞങ്ങ കണക്ക് കാര് അങ്ങനെയാ എന്തും കേറിയങ്ങ് സങ്കൽപ്പിക്കും..ഇപ്പം അങ്ങേക്ക് 61 വയസ്.അപ്പം താങ്കൾ ഒരു വർഷം വായിച്ചു തള്ളിയ തിരക്കഥകളുടെ എണ്ണം = 4583000/61 =75,131.1475. അപ്പം ഒരു വർഷം ശരാശരി 75131 തിരക്കഥകൾ.

ഒരു വർഷത്തിൽ 365 ദിവസം.സോറി… കാൽ കുറച്ചൂന്ന് വേണ്ട… 365 l/4 അപ്പം ഒരു ദിവസം വായിച്ചു തള്ളിയത് = 75131/365.25 =205.697467. ഒരൂസം 205 തിരക്കഥ. മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ കലക്കി കുടിച്ച ഇങ്ങേര് ഉറങ്ങാതെ തിരക്കഥ വായിക്കാനുള്ള സിദ്ധി കിട്ടിയ ആളാണെന്ന് കരുതാം. ദിവസം 24 മണിക്കൂർ.അപ്പം 1 മണിക്കൂറിൽ ഇദ്ദേഹം വായിച്ചു തള്ളിയത് = 205/24 =8.54166667
ഒരു മണിക്കൂറിൽ എട്ടിലധികം തിരക്കഥകൾ. കാൽ മണിക്കൂറോണ്ട് രണ്ട് തിരക്കഥകൾ. ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു തിരക്കഥയ്ക്ക് ഏഴര മിനിറ്റ്. ഇനീപ്പം എന്ത് ഔഷധം കഴിച്ചാണ് ഈ സിദ്ധി കിട്ടിയത് ന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പാട് വായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.