ഇന്ന് സ്വയം സവർണ്ണർ എന്ന് നടിക്കുന്ന നായർ ജാതിയുടെ ചരിത്രം അസ്സൽ കോമഡി

399

Ranjeesh S

പണ്ട് ശൂദ്ര (നായർ) കുടുംബങ്ങളിൽ സംബന്ധം എന്ന പേരിൽ വ്യഭിചാരം നടന്നിരുന്ന കാലം ശൂദ്ര സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് വലിയ വില ഒന്നും തറവാടുകളിൽ കൊടുത്തിരുന്നില്ല.. അവിടെ സ്ത്രീയെ ഭോഗിക്കാൻ വരുന്ന നാട്ടിലെ ജന്മിയായ ബ്രാഹ്മണന് ആയിരുന്നു സ്ഥാനം.

ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഈ കുട്ടികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഭോഗിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചൂട്ട് കറ്റ കത്തിച്ചു വെളിച്ചം പിടിച്ചിരുന്ന വെക്തി അതായിരുന്നു അ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നായരുടെ അവസ്ഥ.

ബ്രാഹ്മണൻ 10 അടി അകലം വരുമ്പോൾ കിണ്ടിയും വെള്ളവുമായി മൂത്തമ്മാവൻ നിൽക്കും. ഇളയ അമ്മാവൻ മാർ വീട്ടിലെ നായയെ കല്ലെടുത്ത് ഓടിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ആയിരിക്കും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഈ നായയെ എറിയുന്ന സ്മരണ നില നിർത്തുന്നതിന്റേ ഭാഗമായി ആണ് നായർ എന്ന പേര് പിൽകാലത്ത് അലങ്കാരം ആയി പേരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തതും . സ്വന്തം അച്ഛന്റെ പേര് മറ്റുള്ളവർ പേരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം അച്ഛൻ ബ്രാഹ്മണൻ ആണ് ഡമ്മി അച്ഛൻ വീട്ടിലെ ശൂദ്രൻ ആണെന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ അലങ്കാര പേര് പേരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടി.

ഇന്ന് സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ വാ പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെ നായർ നായർ എന്തോ വലിയ മഹത്വം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നടന്നവരുടെ ചരിത്രം. അറിയുക അഴുക്ക് ചാലുകളിൽ ഒരുപാട് ജീവിച്ച ഒരു ജാതി സമൂഹം ആണ് ഈ ശൂദ്രൻ ( നായർ) അവരെ എന്തോ വലുത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന തിലൂടെ എങ്കിലും മാറണം.