ഭർത്താവ് ഡ്രസ്സ്‌ മാറാൻ പോയ തക്കത്തിന് ഭാര്യയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിച്ച സെയിൽസ് മാന് കിട്ടിയ എട്ടിന്റെ പണി

316

ഭർത്താവ് ഡ്രസ്സ്‌ മാറാൻ പോയ തക്കത്തിന് ഭാര്യയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിച്ച സെയിൽസ് മാന് കിട്ടിയ എട്ടിന്റെ പണി- video