സൗദി പൗരൻ ഹാഷിം അബ്ബാസ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നു, മനോഹരം !

41

സൗദി പൗരൻ ഹാഷിം അബ്ബാസ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നു. video