ആദ്യമായൊരു സേവ് ദി ഡേറ്റ് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു, ആശംസകൾ…

96

ആദ്യമായൊരു സേവ് ദി ഡേറ്റ് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു, ആശംസകൾ…

Athreya wedding stories

സ്നേഹം…
ഒരു വാക്കല്ല അതൊരു
അനുഭവമാണ്. ഒരാൾക്ക്
പ്രതിഫലം ഒന്നും ഇല്ലാതെ
മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ
പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വിലയുള്ള സമ്മാനം
അവരും പറക്കട്ടെ
Ajay Babu & jincy

May be an image of 2 people, people standing, people walking and outdoors

May be an image of 1 person, standing, outdoors and text that says "in"

May be an image of 2 people, people walking, people standing, tree and road

May be an image of 2 people, people standing, outdoors and text that says "Athreya wedding stories"

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 3 people, people standing, street and road

May be an image of 4 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people and people standing

May be an image of 4 people, people sitting and outdoors

May be an image of 2 people, motorcycle, road and street

May be an image of 2 people, motorcycle and road