ആദ്യമായൊരു സേവ് ദി ഡേറ്റ് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു, ആശംസകൾ…

0
162

ആദ്യമായൊരു സേവ് ദി ഡേറ്റ് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു, ആശംസകൾ…

Athreya wedding stories

സ്നേഹം…
ഒരു വാക്കല്ല അതൊരു
അനുഭവമാണ്. ഒരാൾക്ക്
പ്രതിഫലം ഒന്നും ഇല്ലാതെ
മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ
പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വിലയുള്ള സമ്മാനം
അവരും പറക്കട്ടെ
Ajay Babu & jincy

May be an image of 2 people, people standing, people walking and outdoors

May be an image of 1 person, standing, outdoors and text that says "in"

May be an image of 2 people, people walking, people standing, tree and road

May be an image of 2 people, people standing, outdoors and text that says "Athreya wedding stories"

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 3 people, people standing, street and road

May be an image of 4 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people and people standing

May be an image of 4 people, people sitting and outdoors

May be an image of 2 people, motorcycle, road and street

May be an image of 2 people, motorcycle and road