Purushothaman Kuzhikkathukandiyil

തേളിന്റെ ദംശനത്തെ കുറിച്ച് അൽപം പറയാം. (Scorpion sting)

പലരും കരുതുന്ന പോലെ അത്ര നിസ്സാരമായി കരുത്തേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല തേളിന്റെ ദംശനം എന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ പല തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് തേളുകളെ കാണുകയും നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് തേളിന്റെയും പഴുതാരയുടെയൊക്ക ദംശനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പഴയ കഥ പറയാൻ അല്ല .നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എന്റെയും വിശ്വാസം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആണ് പഴയ കഥ പറഞ്ഞത് .അന്നൊക്കെ ഒരു പാട് കേസുകൾ പാലക്കാടും അട്ടപ്പാടിയും നിന്നൊക്കെ എത്തും, പാമ്പുകടിയേറ്റവ . ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്തു വരുന്നത്, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ശ്വാസം നിലച്ചിട്ട് ഏറെ നേരം ആയിരിക്കും.

അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കടിയേറ്റു വന്ന ഒരു കേസിൽ കൂടെ വന്നവർ കൊണ്ട് വന്നത് മുട്ടൻ ഒരു തേളിനെ, നല്ല കരി നിറം. ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടത് കൊണ്ട് അറിയാം. നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും എന്നതിലേറെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി . പക്ഷെ, പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ല സംഭവിച്ചത്. ഇത് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല ലക്ഷണങ്ങൾ, ബ്ലഡ് പ്രെഷർ മേലോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു .സാധാരണയായി കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കൊന്നും ഒരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല. ചിലപ്പോ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡൌൺ ആവും ബ്ലഡ് ഷുഗർ , പൊട്ടാസിയം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വരെ ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ അനുഭവിച്ചില്ല, എന്ത് പറയാൻ ഒടുവിൽ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആയില്ല.

ഒടുവിൽ ഇത്തരം മരണങ്ങൾക്ക് ഒരറുതി വന്നു. പുതിയൊരു മരുന്ന് വന്നതോടെ. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തേളോന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ തേൾ. അത് കാണണമെങ്കിൽ ആന്ധ്രാ ,മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ് നാട് ഒക്കെ പോകണം. അവിടെ മരണങ്ങൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ആയിരുന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത്, നേരത്തെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഈയൊരു മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ചികിൽസിച്ചാൽ മരണം ഒഴിവാക്കാൻ ആവുന്നു.(prazozin ) അതിനുശേഷം ഒരു കേസ് പോലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പഠന റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കാം,

താല്പര്യം ഉള്ളവർ വായിക്കണം .ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആണീ കുറിപ്പ്,തേളിന്റെ ദംശനം ഉണ്ടായ കേസുകൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കരുത്. ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ട് വരണം, മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കണം,നമ്മൾ കാണുന്ന കേസുകളിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലലോ എന്ന അനുഭവം വെച്ച് നിസ്സാരവൽക്കരുത്.

***

പഠന റിപ്പോർട്ട്

Personal Practice

Indian Pediatrics 2000;37: 504-514

Scorpion Sting

S. Mahadevan

Reprint requests: Dr. S. Mahadevan, Professor, Department of Pediatrics, JIPMER, Pondicherry 605 006, India. E-mail: jipmer@pondy.pon.nic.in

Scorpion sting is an acute life-threatening, time-limiting medical emergency of villagers(1). Reliable statistics are not readily available for this common rural accident. Numerous enveno-mations are unreported and true incidence is not known. Case fatality rates of 3-22% were reported among children hospitalized for scorpion stings in India, Saudi Arabia and South Africa(2-6).

Among the 86 species of scorpions in India, Mesobuthus tamulus and Palamneus swammer-dami are of medical importance(7). Dominant clinical effects following the sting vary from species to species. Cardiovascular effects are particularly prominent following the stings by Indian red scorpion (Mesobuthus tamulus)(8). By elucidating the natural history of this condition, observant physicians like Bawaskar and Bawaskar set the stage for a rational therapy to follow. Their landmark study in rural Maharashtra reported first the effects of Prazosin in victims of scorpion sting(9). This article considers the pathophysiology, clinical picture and therapy of scorpion venom poisoning in children.

 Distribution

Scorpions live in warm dry regions throughout India. They inhabit commonly the crevices of dwellings, underground burrows, under logs or debris, paddy husk, sugarcane fields, coconut and banana plantations. Their distribution is more in regions with abundant red soil(10). Scorpions may be found outside their natural range of distribution when inadvertently transported with other items such as luggage. Scorpions retreat in the crevices of dwellings during the day only to emerge at night; thus most stings are reported at night. Scorpion stings increase dramatically in summer months and are lowest in winter.

Scorpion stings are primarily due to accidental contact with scorpion. They use their stings only when roughly handled or trodded on. Scorpion does not always inject venom when it stings since it can control its ejacula-tion; thus the sting is total, partial or non-existent. Scorpions capable of inflicting fatal stings in humans are all members of families Buthus and Scorpionidae(7). Reports from Bellary, Rayalaseema, rural Maharashtra, Pondicherry and Chennai have documented such fatalities in children and adults (3,11,12).

 Pathophysiology

Various reports on clinical effects, bio-chemistry of scorpion venom, extrapolation of animal studies to clinical setting, autopsy studies and therapeutic interventions have contributed to our understanding of scorpion envenomation.

Effect of Venom on Ion Channels, Alpha Receptors and Myocardium
Scorpion venoms are species-specific complex mixtures of short neurotoxic proteins (31-64 aminoacid sequences)(13). The venom contains numerous free aminoacids, appreciable quantities of serotonin, hyaluronidase and various enzymes that act on trypsinogen(14).

Voltage dependant ion channels are altered by the venom. The side chains of scorpion venom are positively charged. This is important in their ability to bind to specific membrane channels. Alpha (of Buthus sp.) and beta (of Centruoides sp.) toxins act on sodium channel. Scyllatoxin, charybdotoxin of Leiurus species and Tityus toxin act primary on potassium channels(15,16). The toxin acts by opening sodium channel at presynaptic nerve terminals and inhibiting calcium dependant potassium channels. Autonomic storm is thus initiated.

Alpha receptors stimulation by the toxin plays a major role, resulting in hypertension, tachycardia, myocardial dysfunction, pulmo-nary edema and cool extremities(17). Raised angiotensin I levels have also been documented which further facilitate the sympathetic outflow through conversion to angiotensin II(18). Excess catecholamines cause accumulation of endothelins and vasoconstriction.

The unopposed effects of alpha receptors stimulation lead to suppression of insulin secretion, hyperglycemia, hyperkalemia, free fatty acids and free radicals accumulation injurious to myocardium. Cardiac sarcolemmal defects, depletion of glycogen content of heart, liver and skeletal muscles were observed in experimental animals with acute myocarditis produced by Indian red scorpion venom(19-22).

Effect of Venom on Hemopoietic System, Brain and Lungs
Changes in blood coagulation profile and presence of acute disseminated intravascular coagulation (DIC) were observed in dogs after scorpion venom injection(23). Direct effect of toxins on neurons could contribute to seizures and encephalopathy in some children. However, hemiplegia and other neurological lesions have been attributed to fibrin deposition resulting from DIC. These were confirmed in autopsy studies of human scorpion sting victims(24,25). Acute rise in blood pressure due to sympathetic stimulation, rupture of un-protected perforating arteries, intracerebral hemorrhage and cerebral infarction due to DIC are possibly related to CNS manifestations.

Some species of scorpion (Tityus discrepans) cause abundant microthrombi in rabbit lungs. It is suggested that these clotting alterations are fundamental to produce acute lung injury and increased alveolocapillary membrane permeability(26).

Effect of Venom on Skin, Kidney, Liver and Pancreas
Local inflammation is unusual in Indian red scorpion envenomation(8). But yellow scorpion (Buthus cosmobuthus and Hemiscorpus) seen in Iran produce varied skin reaction, namely, erythema, edema, lymphangitis and severe necrosis. Polypeptide variations of different venoms could account for this pheomenon. Severe hemolysis and secondary renal failure were also observed in Iran(27). Venom of scorpion species Tityus trinitatis in Trinidad causes acute pancreatitis through the intra-pancreatic conversion of trypsinogen to trypsin(28). Rise in liver enzymes, necrosis of liver were seen at autopsy in some cases(20,24).

Scorpion Venom and Systemic Inflammatory Response
Systemic inflammatory response like syndrome is triggered during envenomation caused by scorpion species Tityus serrulatus. Increased levels of Interleukin-6, IL-1a and IFN- gamma were seen in all patients. Studies from Egypt indicate that levels of cytokines in scorpion envenomed children correlated with the clinical severity. Increased serum levels of IL-6, IL-1 Beta, nitric oxide and alpha1-antitrypsin declined after initial rise in children who survived(29-31). Endothelial nitric oxide (e NOS) is constitutively expressed by endo-thelium and other cell types but inducible nitric oxide (i NOS) is expressed in response to stimuli such as proinflammatory cyto-kines(32). The role of i NOS in causing direct tissue injury due to scorpion venom deserves further study. Studies on interleukin and other cytokines involved in scorpion envenomation might provide a rationale for anti-cytokine treatment in this potentially dangerous condition.

 Clinical Features

Species differences, venom dose/weight relationship determine the toxicity and clinical picture. Changes in body temperature may increase the sensitivity of venom and influence the course of toxicity(33). In India, Israel, Brazil and Mexico cardiac manifestations are common; in Iran tissue necrosis and hemolysis; in South Africa and USA neurological features and in Trinidad acute pancreatitis dominate the picture(5,6,8,34-39). Symptoms after scorpion sting progress to a maximal severity in about five hours and subside within a day or two. The evolution of clinical features seen in our context is depicted in Fig. 1.

Fig. 1. Clinical features of scorpion (M. Tamulus) sting in Indian Children.

Pain
Screaming within seconds to minutes due to pain after the sting, children appear irritable, at times excitable. Random movements of head; eye and neck are seen. Severe shock-like pain by tapping over the sting site (‘Tap Test’) is not reported by our patients. There is little or no reaction at sting site. Whenever local pain was severe, there was often no further progression of symptoms. Older children report paresthesia near the sting site. Some children complain of pain at the site during recovery. Serotonin found in scorpion venom is thought to contribute to pain associated with scorpion sting(14).

Autonomic Storm
Features of cholinergic stimulation merge imperceptibly into those of adrenergic stimula-tion. Vomiting, salivation, sweating, priapism and bradycardia are early diagnostic signs. Sweating and salivation persist for 6-13 hours. Increased oral secretions and bronchorrhea in the early cholinergic phase can worsen respiratory compromise.

Tachycardia seen within 4 hours persist for 24-72 hours. Tachycardia, hypertension, myocardial dysfunction, pulmonary edema and shock is spectrum of one process viz., auto-nomic storm. They are not different syndromes. Vomiting and palmoplantar sweating precede development of myocardial injury. Marked tachycardia, S3 gallop and ice-cold extremities are seen in these children.

Hypertension lasts for 4-8 hours in many due to outpouring of catecholamines from adrenal stimulation; it is prolonged in some due to direct stimulation of sympathetic centers in medulla. Hypertensive stress on myocardium, direct myocyte toxicity and catecholamines induced injury contribute to rhythm disturb-ances and LV failure in a significant proportion of children.

Hypotension and bradycardia can be encountered within 1-2 hours of sting due to cholinergic stimulation; hypotension and tachycardia later (4-48 h) indicate severe LV dysfunction. During recovery stage (48-72 h) hypotension can be seen; but the extremities are warm with good volume pulse and child is otherwise well.This state, due to an exhausted catecholamine stores awaiting replenishment, requires no intervention with dopamine agonists.

Fluid loss due to vomiting, salivation and perspiration complicate the clinical course and hemodynamic abnormalities in many children.

Pulmonary edema may develop within 30 minutes to three hours after a sting due to myocardial dysfunction. Development of symptoms associated with pulmonary edema is variable but may be rapid. Tachypnea or intractable cough at admission could mean pulmonary edema in evolution. Close monitoring is indeed vital to detect and treat pulmonary edema. Children appear pale (‘ashen pallor of skin’) with clammy skin and have tachycardia with elevated blood pressure, retractions, nasal flaring and grunting. Pink frothy sputum as classically described in adults is not always present in children. Some children land into acute pulmonary edema while showing apparent signs of recovery. Death within 30 minutes in some of these children is due to ventricular arrythmias. Non-cardiac pulmonary edema due to ARDS is commonly reported from Brazil (Tityus serrulatus scorpion)(40).

In majority of children changes in chest X-ray suggestive of pulmonary edema are seen even within 3 hours of sting. These children are not tachypneic surprisingly, though some of them become symptomatic in the next 6 hours. Normal cardiac silhouette with pulmonary vascular congestion, straight non-branching lines in upper lung field that run diagnolly towards hilum and horizontal non-branching lines in periphery of lower lung indicating inter-lobular septal edema are seen.

Electrocardiographic changes frequently seen are peaked T waves in V2-6, ST segment elevation in leads I, aVL, increased QR duration (ventricular activation time) and LVH by votlage criteria. Low voltage complexes throughout the record and left anterior hemiblock indicate poor prognosis(8).

Echocardiography reveals left ventricular systolic dysfunction in these children. Left ventricular dilatation with regional wall motion abnormalities are also seen infrequently(41).

Central nervous system manifestations are infrequently encountered. They are however invariably fatal. Encephalopathy, convulsions within 1-2 hours of sting, acute rise in arterial blood pressure with rupture of unprotected perforating arteries, cerebral hemorrhage, stroke and central respiratory failure have been reported(42-25). This acute rise in BP needs rapid correction to prevent cerebrovascular accident. It has been documented that symptoms of methamphetamine toxicity mimicked scorpion envenomation in an infant(46).

A high incidence of acute pancreatitis was reported from Trinidad and Israel following scorpion sting. The pain was colicky or continuous, lasted from 10 minutes to 24 hours and recovery was uneventful. Cases of acute edematous, hemorrhagic pancreatitis and pancreatic pseudocysts have been earlier described(28,47).

 Management

Prazosin–a competitive post-synaptic alpha1, adreno-receptor antagonist–should be the first line of management, since alpha receptors stimulation plays a major role in the evoluation of clinical spectrum(9,48).

Prazosin suppresses sympathetic outflow and activates venom-inhibited potassium channels. It decreases the preload, afterload and blood pressure without increasing the heart rate. Prazosin counters vasoconstriction induced by endothelins through accumulation of cyclic GMP (cGMP). Prazosin by inhibiting phospho-diesterase enzyme and by inhibiting the formation of inositol triphosphate makes this possible. cGMP, a second messenger of nitric oxide in vascular endothelium (eNOS) and myocardium prevents further myocardial injury. The metabolic and hormonal effects of alpha receptors stimulation are reversed by prazosin. Thus prazosin is a cellular and pharmacologic antidote to the actions of scorpion venom and it is also cardioprotective.

Prazosin is available as scored 1 mg tablet. Sustained release tablets are not recommended in this condition. The dose recommended is 30 microgram/kg/dose. This is given as an immediate measure in all with evidence of autonomic storm. It should not be given as prophylaxis in children when pain is the only symptom. In case of vomiting, it can be administered through nasogastric tube. After giving prazosin, mother should be advised not to lift the child to prevent the effects of ‘First dose phenomenon’ due to prazosin. Oral hydration and milk feeds must be encouraged. If needed, intravenous maintenance fluids should be given to correct dehydration due to excessive sweating and vomiting. Prazosin can be given irrespective of blood pressure provided there is no hypovolemia. Blood pressure, pulse rate and respiration must be monitored every 30 minutes for 3 hours, every hour for next 6 hours and later every 4 hours till improvement. Prazosin should be repeated in the same dose at the end of 3 hours according to clinical response and later every 6 hours till extremities are warm, dry and peripheral veins are visible easily. The time lapse between the sting and administration of prazosin for symptoms of autonomic storm determines the outcome(4,8,48). No more than four doses have been required in majority of children treated at our center.

Benzodiazepines (Diazepam) is often useful to quieten a child restless after scorpion sting. Benzodiazepines in concert with GABA open chloride ion channel. This effect of diazepam antagonises the scorpion toxins’ ability to stimulate specific ion channel.

Pain and Fluid Management
Pain relief is useful since it allays anxiety and avoids myocardial stress. However, many children have only mild and tolerable pain; when severe, NSAIDS provide prolonged relief. Local ice packs, xylocaine (local anesthetic), dehydroemetine (counter irritant) and streptomycin (neuromuscular blockade) have been reported to be useful(3,49,50).

The loss of fluid due to profuse sweating and vomiting is usually overlooked. So oral fluids whenever feasible must be encouraged. When children present with tachypnea and altered sensorium, parenteral fluids (N/5 saline) are required. Fluid requirements need to be balanced carefully. In children with pulmonary edema, CVP monitoring is essential.

The use of a combination of insulin and alphablocker with NaHCO3 resulted in reversal of all electrocardiographic changes (rhythm disturbances, conduction defects, ischemia and infarction like pattern) to sinus rhythm in experimental animals(51). Bawaskar reported similar changes with oral prazosin in his patients(48).

Treatment of Pulmonary Edema
Pulmonary edema in these children is mainly due to myocardial dysfunction. Though serious in itself, it does not necessarily mean a poor prognosis. Despite diagnostic and therapeutic advances in medicine, treatment of myocardial dysfunction is primarily supportive.

In children with pulmonary edema with or without hypertension, management should be directed towards relieving afterload without compromising preload. The use of diuretics to minimize or reduce fluid overload seems a reasonable measure but only when renal water excretion is impaired. Otherwise the best way to prevent fluid overload is to maintain an adequate cardiac output. Thus dobutamine support (5-15 mg/kg/min) with vasodilatation through sodium nitroprusside (0.3-5 mg/kg/min) or nitroglycerine (5 mg/min) infusate is preferred in this situation. Prazosin is to be given one hour before termination of sodium nitroprusside (SNP) drip. If SNP is not available, one can use isosorbide dinitrate 10 mg every 10 minutes sublingually as an emergency measure. Morphine, a standard therapy in pulmonary edema, should be avoided in scorpion sting, since narcotics worsen dysrythmias in these children.

Occasionally, children with scorpion sting present with multi-organ failure. A systemic inflammatory response is presumably the cause; however our knowledge on the pathogenesis of such a state is still incomplete. Presence of respiratory failure with or without CNS disturbances in the presence of hypertension or complicating those children with pulmonary edema should be aggressively treated with early ventilation, afterload reduction, careful sedation and acid-base correction.

Scorpion Antivenom
Scorpion venoms reach their target too rapidly to be neutralized and anti-venom within 30 minutes of sting may reverse their effect. Usefullness of scorpion anti-venom varies between countries. Doctors from Brazil, Mexico and Saudi Arabia report benefit(52–54). Systematic administration of scorpion antivenin did not alter the clinical course of scorpion sting in a matched pair study undertaken at an intensive care unit in Tunisia(55). Antivenom against the toxins of Indian scorpions is not available for clinical use. Moreover children reach hospital late already exhibiting cardiac manifestations. It is not clear from published reports whether antivenom is effective in prevention or abolition of cardiovascular manifestations. It would be practical to neutralize the effects of an overstimulated autonomic nervous system through prazosin than attempting to neutralize toxin already bound to receptors on sodium channel.

Unhelpful Treatment
Standard therapy was not clearly defined in earlier days; many therapies were in vogue without experimental justification.

 • Lytic Cocktail (Pethidine + Promethazine + Chlorpromazine): The alpha blocking effect of chlorpromazine might be beneficial; but pethidine may convert sublethal dose of scorpion venom into a lethal one and they also interfere with protective respiratory reflexes(3,12). We no longer use lytic cocktail at our center.

 • Morphine: worsens dysrythmias(4).

 • Steroids: In 600 consecutive patients of scorpion sting randomly assigned to receive hydrocortisone and placebo, no significant difference was found in steroids and placebo groups(56). Moreover steroids might enhance the necrotizing effects of excessive catecholamines on myocardium(10).

 • Atropine: Complete abolition of parasympathetic effects may permit the domination of the overstimulated sym-pathetic system. Atropine potentiates tachycardia and sustains hypertension(57).

 • Nifidepine: Reflex tachycardia and negative inotropic effect argues against its use(8); despite its antihypertensive and vasodilator effect, 35% of scorpion victims developed myocardial failure and 14% acute pulmonary edema(48,58,59).

 • Ace Inhibitors: (Captopril) aggrevate hyperkalemia and inhibit breakdown of bradykinin, which is implicated in experimental pulmonary edema due to scorpion sting. Captopril failed to correct hemodynamics in two cases and did not prevent cardiac arrythmias(60,61).

 Mortality

Children are more often stung by scorpion due to their exploratory nature. Presumably only the more serious cases reach us but we gain the impression that in children the mortality is quite high. It is believed that children are more likely to die than adults since they receive a toxic dose on toxin to weight scale. I am of the view that morbidity due to scorpion sting is high in children but outcome is good with low mortality because venom acts on healthy myocardium which recovers fast and tolerates well the autonomic storm. Even controlled animal studies indicate that adults rats were more susceptible to venom than young rats (LD50 of B. tamulus toxin 1.3 ± 0.4 vs 2.2 ± 0.24 mg/kg in young ones)(62). Deaths in children are more often due to irrational therapy or failure to monitor closely and treat effectively pulmonary edema.

The usefulness of prazosin therapy in this condition was scientifically established in mid-eighties in India. The experimental evidence of Gueron confirmed the clinical experience of Bawaskar and Bawaskar (Personal communica-tion). It is however not clear as to why the use of prazosin was not put into practice at all centers. The reasons for this may be many viz., lack of awareness, or lack of published data from different settings.

In the pre-prazosin era (1961-1983), 25-30% fatality due to pulmonary edema was reported in scorpion victims from Western India. Since the use of prazosin (1984 onwards) the mortality in these victims is reduced to less than 1%(1,8,48). Case fatality rate in children due to scorpion sting has declined from 13% to 3% at our center after prazosin was introduced as the first line of management(4). Clinical acceptance of prazosin for scorpion sting now exists. There must be no delay in administration of prazosin. Pediatricians should also not hesitate to treat pulmonary edema effectively with sodium nitroprusside or nitroglycerin infusate and dobutamine support wherever appropriate.

 Preventive measures

The following preventive measures can be considered:

 1. Clear debris and trash from areas one inhabits.

 2. nspect boots, clothing and bedding for scorpion.

 3. Never explore into places one cannot see.

 4. Spraying 10% DDT + 0.2% prethrin + 2% chlorine in oil base or Fuel oil + Kerosene + Creosote as spray in roof complexes and building foundations.

 5. In Mexico scorpion sting is an endemic public health problem. Besides the effective use of anti-venom in that country, vaccines are being considered(37).

 Conclusion

There is now professional confidence for successful management of scorpion sting in India even without antivenom. Prazosin regimen–rational, scientific, cardioprotective, cheap, easily available and free from anaphylaxis should be the first line of treatment in scorpion sting. The time lapse between the sting and administration of prazosin for autonomic storm determines the outcome. Unhelpful treatment, often practised, should be avoided.

Contributor: SM reviewed the literature and drafted the paper.
Funding
: None
Competing interests: None stated.

Key Messages

 • Scorpion venom is a potent sympathetic stimulator

 • Cardiac manifestations are common in Indian red scorpion envenomation

 • Alpha receptors stimulation plays a major role in evolution of myocardial dysfunction and acute pulmonary edema in victims of scorpion sting

 • Prazosin–an alpha adrenoreceptor antagonist–is antidote to venom action

 • Time lapse between the sting and administration of Prazosin for autonomic storm determines the outcome.

 

 References

 • Bawaskar HS, Bawaskar PH. Sting by red scorpion (Buthus tamulus) in Maharashtra State, India: A clinical study. Trans Roy Soc Med Hyg 1989; 83: 858-860.

 • Rajarajeswari G, Sivaprakasam S, Viswanathan J. Morbidity and mortality pattern in scorpion sting–a review of 68 cases. J Indian Med Assoc 1979; 73: 123-126.

 • Mahadevan S, Choudhury P, Puri RK, Srinivasan S. Scorpion envenomation and the role of lytic cocktail in its management. Indian J Pediatr 1981; 48: 757-761.

 • Biswal N, Charan MV, Betsy M, Nalini P, Srinivasan S, Mahadevan S. Management of scorpion envenomation. Pediatrics Today 1999; 2: 420-426.

 • Ismail M. The scorpion envenoming syndrome. Toxicon 1995; 33: 825-828.

 • Muller GJ. Scorpionism in South Africa. A report of 42 serious envenomations. South Afr Med J 1993; 83: 405-411.

 • Erfati P. Epidemiology, symptomatology and treatment of buthinae stings. In: Arthopod Venoms. Handbook of Experimental Pharmaco-logy. Ed. Bettini S. New York, Springer-Verlag, 1978; pp 312-315.

 • Bawaskar HS, Bawaskar PH. Indian red scorpion envenoming. Indian J Pediatr 1998; 65: 383-391.

 • Bawaskar HS, Bawaskar PH. Prazosin in the management of cardiovascular manifestations of scorpion sting. Lancet 1986; 1: 510-511.

 • Bawaskar HS. Personal communication, 1998.

 • Handergal NH, Malleraja Gouda K, Ramnath TE, Ramesh Babu KA. A clinical study of one hundred cases of scorpion sting. J Assoc Phys India 1986; 34: 37-40.

 • Santhanakrishnan BR, Ranganathan G, Ananthasubramanian P, Raju B. Cardiovascular manifestations of scorpion sting in children. Indian Pediatr 1977; 15: 353-356.

 • Zlotkin E, Miranda F, Lissitszky S. Proteins in scorpion venoms toxic to mammals and insects. Toxicon 1972; 10: 207-209.

 • Basu A, Gomes A, Dasgupta SC, Lahiri SC. Histamine, 5-HT and Hyalouronidase in the venom of scorpion Lychas laevifrons (Pock). Indian J Med Res 1990; 92: 371-373.

 • Zlotkin E, Shulov AS. Studies on the mode of scorpion neurotoxins–A review. Toxicon 1969; 7: 217-221.

 • Ellenhorn MJ, Schonwald S, Ordog G. Wasserberger J. Natural Toxins. In: Ellenhorn’s Medical Toxicology. Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. Ed. Ellernhorn MJ. Baltimore, Williams and Wilkins, 1997; p 1738.

 • Bawaskar HS, Bawaskar PH. Management of cardiovascular manifestations of poisoning by the Indian red scorpion (Mesobuthus tamulus). Brit Heart J 1992; 68: 478-480.

 • Gueron M, Adolph RJ, Grupp IL. Hemo-dynamic and myocardial consequences of scorpion venom. Am J Cardiol 1980; 45: 979-986.

 • Hagag M, Tua T, EI-Asmar F. Isolation of minax toxins from the venom of the scorpion Buthus minax and their metabolic effects. Arch Biochem Biophys 1983; 220: 459-466.

 • Balasubramaniam P, Murthy KRK. Liver glyco-gen depletion in acute myocarditis produced by scorpion venom (Buthus tamulus). Indian Heart J 1984; 36: 101-106.

 • Murthy KRK, Billimora FR, Khopkar M, Dave KN. Acute hyperglycemia and hyperkalemia in acute myocarditis produced by scorpion (Buthus tamulus) venom injection in dogs. Indian Heart J 1986; 38: 71-76.

 • Murthy KRK, Anita AG. Reduced insulin secretions in acute myocarditis produced by scorpion (Buthus tamulus) venom injection in rabbits. Indian Heart J 1986; 38: 467-471.

 • Murthy KRK, Zolfagharian H, Medh JD, Kudalkar JA, Yeolekar ME, Pandit SP, et al. Disseminated intravascular coagulation and disturbances in carbohydrate and fat metabolism in acute myocarditis produced by scorpion (Buthus tamulus) venom. Indian J Med Res 1988; 87: 318-325.

 • Reddy CRRM, Suvarnakumari G, Devi CS, Reddy CN. Pathology of scorpion venom poisoning. J Trop Med Hyg 1972; 75: 98-102.

 • Devi CS, Reddy NC, Lakshmidevi S, Subramaniyam YR, Reddy CRRM. Defibrina-tion syndrome due to scorpion venom poison-ing. Brit Med J 1970; 1: 345-346.

 • D’Suze G, Comellas A, Pesce L, Sevci KC, sanchez-de-Leon R. Tityus discrepans venom produces a respiratory distress syndrome in rabbits through an indirect mechanism. Toxicon 1999; 37: 173-180.

 • Chadha JS, Leviav A. Hemolysis, renal failure and local necrosis following scorpion sting. JAMA 1979; 241: 1038.

 • Bartholomew C. Acute scorpion pancreatitis in Trinidad. Brit Med J 1970; 1: 666-668.

 • Sofer S, Gueron M, White RM, Lifshitz M, Apte RN. Interleukin-6 release following scorpion sting in children. Toxicon 1996; 34: 389-392.

 • Magalhaes MM, Pereira ME, Amaral CF, Rez-ende NA, Campolina D, Bucaretchi F. Serum levels of cytokines in patients envenomed by Tityus serrulatus scorpion sting. Toxicon 1999; 37: 1155-1164.

 • Meki AR, Mohey EI-Dean ZM. Serum interleukin-1 beta, interleukin-6 nitric oxide and alpha antitrypsin in scorpion envenomed children. Toxicon 1998; 36: 1851-1859.

 • Nathan C, Xie QW. Nitric oxide synthases: Roles, tolls and controls. Cell 1994; 78: 915-918.

 • Murthy KRK, Zare MA. Effect of Indian red scorpion on thyroxine, tri-iodothyronine in experimental acute myocarditis and its reversal by species specific antivenom. Indian J Exp Biol 1998; 36: 16-21.

 • Das S, Nalini P, Shanti A, Sethuraman KR, Balachander J. Cardiac involvement and scorpion envenomation in children. J Trop Pediatr 1995; 41: 338-340.

 • Dudin AA, Ramband-Cousson A, Thalji A. Scorpion sting in children in Jerusalem area–A review of 54 cases. Ann Trop Pediatr 1991; 11: 217-223.

 • Amitai Y, Mines Y, Aker M, Goitein K. Scorpion stings in children–A review of 51 cases. Clin Pediatr 1985; 24: 136-140.

 • Dehesa-Davilla M, Possani LD. Scorpionism and serotherapy in Mexico. Toxicon 1994; 32; 1015-1018.

 • Smith LR, Potgieter PD, Chappel WA. Scorpion sting producing severe muscular paralysis–A case report. S Afr Med J 1983; 64: 69-70.

 • Bogomolski-Yahalom V, Amitai Y, Stalnikowicz R. Paresthesia in envenomation by the scorpion Leiurus quinquestriatus. J Toxicol Clin Toxicol 1995; 33: 79-82.

 • Amarai CF, de Rezende NA, Freire-Maia L. Acute pulmonary edema after Tityus serrulatus scorpion sting in children. Am J Cardiol 1993; 71: 242-245.

 • Abrough F, Ayari M, Nouira S. Assessment of left ventricular function in severe scorpion envenomation–combined hemodynamic and ECHO-doppler study. Inten Care Med 1995; 21: 629-635.

 • Jamanthal JH, Srinivas HV. Hemiplegia following scorpion sting. Indian Pediatr 1973; 10: 337-339.

 • Bisaria BN, Vasavada JB, Bhatt A, Nair PNR, Sharma VK. Hemiplegia and myocarditis following scorpion bite. Indian Heart J 1977; 29: 97-100.

 • Tiwari SK, Gupta GB, Gupta SR, Mishra SN, Pradhan PK. Fatal stroke following scorpion bite. J Assoc Phys India 1988; 36: 225-226.

 • Naik M, Shukla RC, Varma DN, Gupta SK. Intracerebral hemorrhage following scorpion bite. Neurology 1990; 40: 1801.

 • Nagorka AR, Bergeson PS. Infant methamphet-amine toxicity posing as scorpion envenomtion. Pediatr Emerg care 1998; 14: 350-351.

 • Sofer S, Shalev H, Weizman Z, Shaha KE, Gueron M. Acute pancreatitis in children following envenomation by the yellow scorpion Leiurus quinquestriatus. Toxicon 1991; 29: 125-128.

 • Bawaskar HS, Bawaskar PH. Severe envenoming by Indian red scorpion M. tamulus–the use of Prazosin therapy. Quart J Med 1996; 89: 701-704.

 • Senapati MK. Treatment of scorpion sting. Brit Med J 1962; 2: 1546.

 • Cutting WAM. Treatment of scorpion sting. Brit Med J 1963; 1: 475.

 • Murthy KRK, Vakil AE, Yeolekar ME, Vakil YE. Reversal of metabolic and electro-cardiographic changes induced by Indian red scorpion (Buthus tamulus) venom by administration of insulin, alpha blocker and sodium bicarbonate. Indian J Med Res 1988; 88: 450-457.

 • Freire-Maia L, Campos JA, Amaralk CF. Approaches to the treatment of scorpion envenoming. Toxicon 1994; 32: 1009-1014.

 • EI-Amin EO, Sultan OM, al-Magamci MS, Elidrissy A. Serotherapy in the management of scorpion sting in children in Saudi Arabia. Ann Trop Pediatr 1994; 14: 21-24.

 • Sofer M, Shahak E, Gueron M. Scorpion envenomation and antivenom therapy. J Pediatr 1994; 124: 973-978.

 • Belghith M, Boussarsar M, Haguiga H, Abroug F. Efficacy of serotherapy in scorpion sting: A matched pair study. J Toxicol Clin Toxicol 1999; 37: 51-57.

 • Abroug F, Nouira S, Haguiga H, Bouchoucha S. High dose hydrocortisone hemisuccinate in scorpion envenomation. Ann Emerg Med 1997; 30: 23-27.

 • Bawaskar HS, Bawaskar PH. Role of atropine in management of cardiovascular manifestations of scorpion envenoming in humans. J Trop Med Hyg 1992; 95: 30-35.

 • Gueron M, Sofer S. Vasodilators and calcium blocking agents in the treatment of cardio-vascular manifestations of human scorpion envenomation: Toxicon 1990; 28: 127-128.

 • Bawaskar HS, Bawaskar PH. Vasodilators, scorpion envenoming and the heart (an Indian experience). Toxicon 1994; 32: 1031-1040.

 • Karnad DR. Hemodynamic pattern in patients with scorpion envenomation. Heart 1998; 79: 485-489.

 • Ismail M, Fatani AJY, Dabes TT. Experimental treatment protocols for scorpion envenomation: a review of common therapies and an effect of Kalikrein-Kinin inhibitors. Toxicon 1992; 30: 1257-1279.

 1. Tiwari AK, Deshpande SB. Toxicity of scorpion (Buthus tamulus) venom in mammals is influenced by the age and species. Toxicon 1993; 31: 1619-1622.

Leave a Reply
You May Also Like

വയർ കുറഞ്ഞ് സ്ലിം ആകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ… എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾ പൊണ്ണത്തടി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണോ? ജിമ്മിൽ പോകാതെ തന്നെ വയറിലെ തടി കുറയ്ക്കാൻ ചില ലളിതമായ…

ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും ‘മത്തി’ കഴിക്കുക

ഒരു മീന്‍ വില്‍പ്പനക്കാരന്‍ കൂവിയാര്‍ത്ത് സൈക്കളില്‍ വന്ന് ബ്രേക്കിട്ടു. മീന്‍ വാങ്ങാന്‍ നിന്ന വീട്ടമ്മ എത്തിനോക്കി ചോദിച്ചു. വേറെ ഒന്നുമില്ലേ?

സോഴ്‌സോപ്പ് അഥവാ മുള്ളാത്തയുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണങ്ങൾ

സോഴ്‌സോപ്പ് പഴങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ. ഗ്വാനബാന എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മുള്ളാത്തി അതിൻ്റെ തനതായ രുചിക്കും ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾക്കും…

ദിവസവും ശീതളപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ലിവർ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, എങ്ങനെ തടയാം ? ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പാനീയങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ?

ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലിയും തെറ്റായ ഭക്ഷണക്രമവും മൂലം ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം, കാൻസർ തുടങ്ങിയ അപകടകരമായ രോഗങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ…