ബിരിയാണിയിലെ നഗ്നത വൻതോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു (video)

0
300

ബിരിയാണിയിലെ നഗ്നത വൻതോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു

കനി കുസൃതി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ നഗ്നത ഉൾപ്പെടുന്ന സീനുകൾ മാത്രം ആയി ആണ് ക്ലിപ്പുകൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ സംവിധായകൻ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.