മുസ്‌ലിംകളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പോവുകയാണ്, അതിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പോവുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് ദയവായി പറയരുത്

0
164
Shabad Shomi
സമരത്തിനോ, പ്രകടത്തിനോ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക .നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അസ്വസ്ഥരാണ് .”മുസ്‌ലിംകളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പോവുന്നത് “. എന്ന് തിരക്കിട്ട് പറഞ്ഞു പോവരുത് ,ഭയം ,ആശങ്ക , വിദ്വേഷം എന്നിവയിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വലിയ ദോഷം ചെയ്യും .ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയെകുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെകുറിച്ചും മേന്മകളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക .ഇന്ത്യയെ സവർണഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം കേന്ദ്രസർക്കാർ തുടങ്ങുന്നു എന്നും അതാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ തത്വശാസ്ത്രമെന്നും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഭാവി ഇന്ത്യയുടെ മുഖം എന്തായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കികൊടുക്കുക .അതുമുളയിലെ നുള്ളി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സമരത്തിനാണ് പോവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക “.സമരവും പ്രകടനവും കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചും സാതന്ത്ര്യ സമരക്കഥകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക .ബാപ്പുജിയെ കുറിച്ചും ചാച്ചാജിയെ കുറിച്ചും അവർ പഠിക്കട്ടെ .ഇല്ലെങ്കിൽ അഭിനവ ചാച്ചാജിമാരുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും ചരിത്രം മറക്കും