ഇവനെപ്പോലുള്ളവർ കോവിഡിനെക്കാൾ വലിയ രോഗത്തിന്റെ വാഹകർ ആണ്

1083

Siddeeque Valiyakath

വെറുതെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഇത്തരം വിഷം ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിലെ അവസ്ഥ. UAPA അടക്കം ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനു മാത്രമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകുമോ. എൻ. ഗോപലകൃഷ്ണൻ എന്ന കൂടിയ വർഗ്ഗീയ വിഷത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക. മുസ്ലിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പടർത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന്. ഇവനെപ്പോലുള്ളവർ കോവിഡിനെക്കാൾ വലിയ രോഗത്തിന്റെ വാഹകൻ ആണ്.