നിയമമായി കഴിഞ്ഞ പൗരത്വ ബില്ലിനോട് എങ്ങിനെ പ്രതികരിക്കും, ഉത്തരം ഗാന്ധിയിലുണ്ട്

    131

    നിയമമായി കഴിഞ്ഞ പൗരത്വ ബില്ലിനോട് എങ്ങിനെ പ്രതികരിക്കും.ഉത്തരം ഗാന്ധിയിലുണ്ട്
    നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേട്ടിരിക്കേണ്ടത് സുനിൽ മാഷിന്റെ വാക്കുകൾ
    പൗരത്വബിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെയും ബാധ്യത.