ചെമ്പക കൃഷ്ണ എം

SEX
ബൂലോകം

അവനെ അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ?

ചെമ്പക കൃഷ്ണ എം എങ്ങനെ സെക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ല, രതിമൂർച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നതിലാണ് ലൈംഗികതയുടെ വിജയം.ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പമോ, യോനിയുടെ വികാസമോ അല്ല വിഷയം, അവസാനം സംതൃപ്തരാണോ എന്നതാണ് മുഖ്യം. കാണാൻ ഭംഗിയോ,

Read More »