ജലത്തിന്റെ ജാലവിദ്യകള്‍ എന്തെല്ലാം?

ജലത്തിന്റെ ജാലവിദ്യകള്‍ എന്തെല്ലാം? ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ????കണ്ടാലൊരു പാവത്താനാണ്.നിറമില്ല,മണമില്ല,പ്രത്യേകിച്ചൊരു രുചിയും ഇല്ല.എന്നാൽ…