മഹേഷും മാരുതിയും തിയേറ്ററിലേയ്ക്ക്

മഹേഷും മാരുതിയും തിയേറ്ററിലേയ്ക്ക് കൂമനിലും കാപ്പയിലും വിസ്മയിപ്പിച്ച ആസിഫലിയുടെ മറ്റൊരു മികച്ച പ്രകടനവുമായി മഹേഷും മാരുതിയും…