ലിയോ ട്രെയിലർ , എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച് സെൻസർ ബോർഡ് ! 

ലിയോ ട്രെയിലർ .. എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച് സെൻസർ ബോർഡ്!  ചെന്നൈയിൽ ലിയോയുടെ ട്രെയിലർ പ്രദർശിപ്പിച്ച തിയറ്റർ…