𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲

വെറും നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് 93 ബില്യൺ വലിപ്പമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയെങ്കിൽ അടുത്ത നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാണാൻ കിടക്കുന്നു

𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 Suresh Nellanickal ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ മനുഷ്യന് പ്രപഞ്ചത്തെപറ്റി അറിയണമെന്ന വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് കരുതാം .കാരണം വേട്ടയാടി കൊല്ലുക,

Read More »