2022-ലെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ, ഒരു സിനിമാരാധകന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

2022-ലെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ അനൂപ് കിളിമാനൂർ Qala നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ഗാനങ്ങളും, സംഭാഷണങ്ങളും എഴുതുകയും,…