കണ്ടു നോക്കു, നല്ല ഒരു സിനിമ ആണ് ചിത്ത

Rakesh Manoharan Ramaswamy പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ്- ഓഫ്- ദി-സീറ്റ് ത്രില്ലർ ആണെന്ന്…

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ട്രാക്ക് അത്ര മികച്ചതെന്ന് പറയാനാവില്ലെങ്കിലും ഇതിലെ മിസ്റ്ററി ഫാക്ടർ സൂപ്പറാണ്

Ashkal – The Tunisian Investigation (Arabic, Tunisia, 2022) Jaseem Jazi പല രാജ്യങ്ങളിൽ…

ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളെയും ആകർഷിച്ചു ഹിറ്റ്‌ ചാർട്ടിൽ ഇന്നും ‘വെഡ്നെസ്‌ഡേ’ നില നിൽക്കുന്നു

Felix Joseph Wednesday (2022 | English ° | Neflix) Wednesday Addams. ഗോമസ്…

ട്വിസ്റ്റുകൾക്കു മേൽ ട്വിസ്റ്റുകൾ

God’s Crooked Lines (Spanish, 2022) Psychological Thriller: Streaming on Netflix. ആലീസ് മാനസിക…