എന്ത് ഭംഗി ആയിട്ടാണ് രഞ്ജിത് ഈ സീൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗംഭീരമായി തന്നെ ഷാജി കൈലാസ് അതെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്

Gladwin Sharu രത്നം – “ഇത്രയും കാലം മാനം വിറ്റ് കിട്ടിയതാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഒരു…

അലമേലുവിന്റെ പ്രണയവും, ക്രൂരമായ ശിക്ഷയും

മഴയെത്തും മുൻപെ എന്ന സിനിമ ആദ്യമായി കണ്ടതെന്നാണ്! ഓർമ്മയില്ല… ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്, ആദ്യ കഴ്ച്ചയിൽ തന്നെ അലമേലുവിന്റെ കുസൃതിയും