പ്രേക്ഷകന് നിരാശയില്ലാത്ത എന്നാൽ അധികം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു ക്‌ളൈമാക്‌സ്, ആട്ടം ഒടിടി റിവ്യൂ

ആട്ടം ഒടിടി റിവ്യൂ Lalu Clement ആട്ടം ഒരു മികച്ച അവതരണം ആണ് കഥാപരമായും, അഭിനേതാക്കളുടെ…

“മീ ടൂ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചവനെയും, വഴിയിൽ കൂടി പോയവനെയും, തെങ്ങിൽ കയറിയവനെയുമൊക്കെ ശത്രുവായി പ്രഖാപിച്ച്, ഒടുവിൽ അത് തന്നെ വിറ്റ് ജീവന മാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തി”

Fury Charlie ഉപയോഗിക്കാനല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് എടുക്കരുത് എന്ന് സിനിമയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ മഹാനെ ഓർത്ത് കൊണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ,…

ഹിപ്പോക്രസി, മാനിപ്പുലേഷൻ, ഗ്രീഡ്, ഗ്യാസ് ലൈറ്റിങ് – സൂക്ഷ്മതയോടെ കാണേണ്ട ഒരു മികച്ച സിനിമയാണ് ‘ആട്ടം’

ഹിപ്പോക്രസി, മാനിപ്പുലേഷൻ, ഗ്രീഡ്, ഗ്യാസ് ലൈറ്റിങ് Vani Jayate വ്യതിരിക്തമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു…