“നമ്പി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കിമാൻ ആണ് അല്ലെ?” കലാം നമ്പിയോട് ചോദിച്ചു

റോക്കറ്ററി (സ്പോയിലർ അലർട്ട് അല്ല) അശ്വതി അരുൺ July 30, 2022 ISRO യിലെ എന്റെ…