വിദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അരുമ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും മാനസിക വേദന നൽകുന്ന ഒന്നാണ് തങ്ങളുടെ അരുമ മൃഗങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്

പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്‍ഇഡി ടിവിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നികുതി എത്രയാണ് ? വിദേശത്തു നിന്നും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്‍ഇഡി ടിവിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നികുതി എത്രയാണ് ? വിദേശത്തു നിന്നും സാധനങ്ങൾ…

വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (എസ് . ജോർജ് കുട്ടി ,…