ഈ നാല് ഗാനങ്ങൾക്കും എടുത്തു പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്….

ഈ നാല് ഗാനങ്ങൾക്കും എടുത്തു പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്…. അച്ചു വിപിൻ “ഘടം” എന്ന വാദ്യോപകരണം…

നാട്ടിൻപുറത്തെ നായികമാർക്ക് കുട മസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ എത്ര വെയിലത്തും നിവർത്തില്ല

മലയാള സിനിമയിലെ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരിയായ നായിക നടന്നു വരുന്ന സീനിൽ നോക്കിയാൽ