3000 -ലധികം ഓഡിഷന് പങ്കെടുത്തു അലഞ്ഞെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനത്തു എത്തിയതിൽ സന്തുഷ്ടനാണ് ധ്രുവൻ

ക്വീൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നടൻ ധ്രുവൻ സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ അജിത്തിന്റെ വലിമൈയിലെ വില്ലൻ വേഷം…