തന്നെ കൊന്നത് തെളിയിക്കാനും സൈമൺ പണ്ട് പുച്ഛിച്ച സേതുരാമയ്യർ എന്ന CBI ഓഫീസർ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് കാലത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ കാവ്യനീതി

കാലത്തിന്റെ കാവ്യ നീതി കൊല്ലവർഷം 1989, നടി അശ്വതി ഹോട്ടൽ പ്രസിഡന്റിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത നിലയിൽ…