കൊച്ചുവാവ മൊതലാളീടെ ഷാപ്പിലെ പണിക്കാരൻ സുകുമാരൻ

കൊച്ചുവാവ മൊതലാളീടെ ഷാപ്പിലെ പണിക്കാരൻ സുകുമാരൻ Sebastian Xavier ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിന് കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാൻ മിനെന്തേലും…