ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ കാലുകളുമായി ജീവിക്കുന്ന വിചിത്ര മനുഷ്യർ …

Ostrich People ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ കാലുകളുമായി ജീവിക്കുന്ന വിചിത്ര മനുഷ്യർ … Sreekala Prasad വടക്കൻ…