ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനുകളുടെ ജനാലകളിലൂടെ നാം കാണുന്ന ഫാമുകൾ വിശാലമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 10 ഫാമുകൾ ഇതാ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 10 ഫാമുകൾ ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനുകളുടെ ജനാലകളിലൂടെ നാം കാണുന്ന ഫാമുകൾ വിശാലമാണെന്ന്…

ലോകത്തെവിടെയും ഭൂരിഭാഗം മാമ്പഴങ്ങളുടെയും തറവാട്ടു പേരിൽ ഇന്ത്യയുണ്ട്, ഈ മാങ്ങ മാങ്കിഫെറ ഇൻഡിക്ക

തണലിനു വേണ്ടിയോ വായിൽനോക്കിനിൽക്കാനോ ഈ മാവിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ആരും വരാറില്ല. വല്ല മാങ്ങയും ഞെട്ടറ്റു തലയിൽ വീണാൽ കഥ കഴിഞ്ഞതുതന്നെ!പത്രവാർത്തകളിൽ