വാഹനങ്ങളിലെ എയർ ബാഗുകളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്താണ് ?

സുജിത് കുമാർ (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) വാഹനങ്ങളിലെ എയർ ബാഗുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ…