വ്യാഴത്തിൻ്റെ ചന്ദ്രനിൽ അന്യഗ്രഹജീവികൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ?

ഇതുവരെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. അന്യഗ്രഹജീവികളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.…