എന്താണ് സൈക്ലോപ്പിയ ?

മുഖത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകളും സംയോജിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അസാധാരണത്വമാണ് സൈക്ലോപ്പിയ. ഗ്രീക്ക്…