‘അഞ്ചക്കള്ളകോക്കാൻ’- ഇന്നിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുമൊരു ‘വെടിച്ചില്ല് ഐറ്റം’

Vani Jayate എൺപതുകളുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, ചാട്ടയെയും ലോറിയെയും പോലെയുള്ള ഭരതന്റെ ചില സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു.…