ടൈം ഡൈലേഷൻ (Time Dilation) എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പലർക്കും പരിഹാസവും പുച്ഛവുമാണ്

Anoop ScienceforMass Time Dilation ടൈം ഡൈലേഷൻ (Time Dilation) എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പലർക്കും പരിഹാസവും…

വലിപ്പം കുറയുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുന്നതെങ്ങനെ ?

How gravity increases as size decreases? Anoop ScienceforMass വലിപ്പം കുറയുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ശക്തി…