തന്നെ ആന്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലെന്നു വീണ്ടും അനസൂയ ഭരദ്വാജ്

കഴിഞ്ഞ വർഷം, തന്നെ “ആന്റി” എന്ന് വിളിക്കുന്ന ട്രോളന്മാർക്ക് അനുസൂയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും അവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി…