ഒകിഗഹാര ഫോറസ്റ്റ് – മരണത്തിന്റെ വന്യമായ നിശബ്ദത

ഒകിഗഹാര വനത്തെ മരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വിളിക്കാം. ഒരാളുടെ ജീവനെടുക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും…