മരണത്തിന് പുറകെ നടന്ന ഗന്ധർവ്വൻ

മരണത്തിന് പുറകെ നടന്ന ഗന്ധർവ്വൻ Sanuj Suseelan നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും പത്മരാജന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്.…

ജയറാമിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം അപരൻ റിലീസ് ആയി 34 വർഷങ്ങൾ, ജയറാമിന്റെ കടപ്പാട്

ജയറാമിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് അപരൻ. പത്മരാജൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ഒരു മനോഹരച്ചിത്രം. നമുക്ക് ഒരു…