ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓല മേഞ്ഞ തിയേറ്റർ മണ്ണാർക്കാടുണ്ട്, പൊളിച്ചു കളയാത്തതിന് കാരണവുമുണ്ട്

Aradhana Theatre Mannarkkad… Shalu Sreerag ഓലമേഞ്ഞ സിനിമാ ടാക്കീസുകൾ മൾട്ടിപ്ലക്സ് യുഗത്തിൽ ഇതൊരു കൗതുക…