ബുക്കർ സമ്മാന ജേതാവായ എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയ് സിനിമ നടിയായിരുന്നോ ?

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് : അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ബുക്കർ സമ്മാന ജേതാവായ എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി…

എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയിയ്ക്കും നോട്ട് ബുക്ക് സിനിമയിലും മരിയയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

റോഷൻ ആൻഡ്രുസ് സംവിധാനം ചെയ്ത, സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഥപറഞ്ഞ നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന ചിത്രം ഒരുകാലത്ത് കൗമാര…