ചവിട്ടി നടക്കാൻ പ്രതലമില്ലാത്ത ബഹിരാകാശത്ത്​ സഞ്ചാരികൾ എങ്ങനെ നടക്കും? ബഹിരാകാശത്തെ കൂരിരുട്ടിൽ എങ്ങനെ കണ്ണുകാണും ?

ബഹിരാകാശ വാഹനം അത്യധികം വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അതിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്ന സഞ്ചാരിക്ക്​ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചലനജഡത്വം കാരണം സഞ്ചാരിയും ഇതേവേഗത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ കൂടെ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.

ചവിട്ടി നടക്കാൻ പ്രതലമില്ലാത്ത ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചാരികൾ എങ്ങനെ നടക്കും ? ബഹിരാകാശനിലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സഞ്ചാരികൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചുകയറും?

ചവിട്ടി നടക്കാൻ പ്രതലമില്ലാത്ത ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചാരികൾ എങ്ങനെ നടക്കും ? ബഹിരാകാശനിലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സഞ്ചാരികൾ എങ്ങനെ…

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ഭക്ഷണം എന്താണ് ?

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ഭക്ഷണം എന്താണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ബഹിരാകാശത്തു സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുവാൻ…

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ബഹിരാകാശ യാത്രയും, അവിടത്തെ…

ബഹിരാകാശ യാത്രികര്‍ ഉറങ്ങുന്നതെങ്ങിനെ?

നമ്മളില്‍ പലര്‍ക്കുമുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയം ആണിത്. വെള്ളത്തില്‍ നീന്തിക്കളിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്പേസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ഉറക്കം എങ്ങിനെ ആകുമെന്ന്. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഏറെ കാലമായി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ് ഹാഡ്‌ഫീല്‍ഡ്‌ അതെങ്ങിനെയെന്നു നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു.