എന്താണ് പൊങ്കാല ? എന്താണ് പൊങ്കാലയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഐതീഹ്യങ്ങൾ ?

പൊങ്കാല എന്ന വാക്കിനർത്ഥം തിളച്ചു മറിയുക എന്നാണ്. മനം ഉരുകി കരയുന്ന മങ്കമാരുടെ മനസ്സിലെ മാതൃത്വസ്നേഹം…

ഇന്ന് വിഖ്യാതമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയാണ്

ഇന്ന് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല….. Muhammed Sageer Pandarathil സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമലയായ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് കരമനയാറിന്റെയും…